دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

آون

2

 

ترازو

3

راکتور هم زن دار

 

4

بن ماری

 

5

 

سایر ابزار و وسایل مربوطه