دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

         

             ساعت

ایام هفته

 

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

 

چهارشنبه

 

 

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

 

پنج شنبه

 

 

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی