دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  

ردیف

نام تجهیزات

1

آزمون CAP

2

آزمون TAP

3

آزمون حافظه بینایی

4

آزمون رورشاخ

5

آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

6

وکسلر بزرگسالان

7

وکسلر کودکان

8

آزمون MMPI

9

آزمون میلون 3

10

دستگاه الکتروشوک

11

دستگاه بیو فیدبک 4 کاناله

12

دستگاه دمای بدن

13

دستگاه زمان سنج

14

دستگاه لرزش سنج وی

15

 دستگاه مارپیچ

16

دستگاه دقت هدف گیری

17

دستگاه آستانه ادراک

18

دستگاه تعرض نگار

19

دستگاه ترسیم در آینه

20

سنجش سرعت انگشتان

21

سنگینی سنج

22

خطای جنبشی دمور

23

بیوفیدبک جیبی

24

اندازه گیری خطای ادراکی

25

ماز ثبات