دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

ردیف

نام تجهیزات

1

میکروسکوپ

2

کره زمین

3

آهنربای مختلف

4

آینه تخت و مقعر و محدب

5

دماسنج

6

بادنما با دماسنج

7

مولاژ

8

تلسکوپ آموزشی

9

شیشه ساعت

10

کالری متر