دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده اقتصاد و مدیریت
  میکروتیچینگ
  روانشناسی