دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

یخچال سرد خانه ای

2

مولاژاعضای بدن

3

اسکلت دندانها (سری مختلف)

4

میز وسکو بندی

5

ویدئو پروژکتور

6

کامپیو تر

7

انواع وسایل ایمنی وحفاظتی

8

انواع مواد شیمیایی

9

انواع وسایل فلزی وشیشه ای

10

میز تشریح

11

ست تشریح