دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

میکروسکوپ آموزشی

2

میکروسکوپ مانیتورینگَ

3

کامپیوتر

4

مواد مصرفی در آزمایشگاه

5

میز وسکو بندی

6

ویدئو پروژکتور

7

انواع لام های بافت انسان

8

انواع لام های آسیب شناسی

9

دستگاه هود