دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام و نام خانوادگی : محمد کوثری      
                                 

                                

آدرس پست الکترونیكي:lab@iaushiraz.ac.ir                     

تلفن محل کار: 07136191507-07136410077               

دوره كارشناسي ارشد:مهندسی برق- الکترونیک

عنوان تحقيق: ساخت نانو ذرات آلایش یافته اکسید ایندیوم و بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی آن