دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

تاکید می گردد عنوان دقیق باشگاه و دانشگاه را در مقالات همایش ها، مجلات، اختراعات و ... عینا رعایت کنید. پرداخت تشویق، منوط به رعایت دقیق و صحیح عنوان می باشد. در مقالات حتما عنوان باشگاه را به صورت زیر بنویسید.

 

"باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران"

"Young Researchers and Elite Club, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran"