دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

لیست اعضای استعداد درخشان باشگاه شیراز

1

8828160003

راضیه

نصیرزاده

روان‌شناسی بالینی

1399/07/01

 

2

9118163004

احمد

اله بخش

مهندسی پلیمر

1399/07/01

 

3

9225163002

علی حسین

استادزاد

اقتصادمحیط زیست

1399/07/01

 

4

9126163003

امین

ربیعی زاده

مهندسی متالوژی

1399/07/01

 

5

9215235002

مریم

محبی

مدیریت صنعتی

1399/08/01

 

6

9029235001

محمد صادق

جوادی اصطهباناتی

مهندسی برق قدرت

1399/08/01

 

7

9216235001

الهام

معظمیان

میکروبیولوژی حیوانی

1399/08/01

 

8

9486163001

محمد هادی

هوشمند

ریاضی محض

1399/10/28

 

9

9426163004

احسان

رسایی

زبان انگلیسی - 3

1399/10/28

 

10

8615163009

یوسف

بازرگان لاری

مهندسی مکانیک

1399/10/28

 

11

9226163002

میمنت

عابدینی بلترك

برنامه‌ریزی درسی

1399/10/28