دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

                        کمیته جذب چهره هاي استعدادهاي درخشان استان فارس1.       آيين نامه عضويت چهره هاي استعدادهاي درخشان

 

2.      فرم های تقاضای عضویت استعداد درخشان 

فرم 1

فرم 2

فرم 3