دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آدرس: کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا
پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - طبقه اول دانشکده علوم پایه حوزه معاونت پژوهشی اتاق 120

آدرس پست الکترونیک bpj@iaushiraz.ac.ir

شماره تماس:  36191542 071    

شماره فکس: 36191542
071