دانشگاه آزاد اسلامی شیرازنام و نام خانوادگی:حامد آگاهی
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق
آدرس پست الکترونیكي:agahi@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:071-36191542

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک نمایید